Abdullah Ibnu Mas'ud (Sang Pelayan Utusan Allah SWT)

20 Desember 2011

Sabda-sabda Rasulullah s.a.w.
  • "Jika sekiranya aku hendak melantik seseorang bagi memegang sesuatu tugas tanpa berunding dengan kaum Muslimin yang lain maka pastilah yang aku tabalkan itu ialah Abdullah Bin Mas’ud ".
  • "Aku rela kepada ummatku apa-apa yang disukai oleh Ibnu Mas’ud dan aku marah kepada ummatku apa-apa yang dimarahi olehnya.”
  • “Apakah kamu sekalian mentertawakan betis Ibnu Mas’ud yang lebih berat timbangannya itu di sisi Allah dari berat Gunung Uhud?”
Siapakah gerangan tokoh Abdullah Bin Mas’’ud ini hinggakan beroleh sanjungan yang demikian tinggi dari baginda Rasul? Abdullah Bin Mas’ud adalah seorang tokoh sahabat yang amat terkenal dan seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah s.a.w.


Abdullah Bin Mas’ud termasuk dalam barisan orang-orang Islam yang permulaan dan telah memeluk Islam sebelum Rasulullah s.a.w. memasuki Darul Arqam. Berlainan dari para sahabat Rasulullah s.a.w. seperti Saiyidina Abu Bakar AI Siddiq, Umar Al Khattab ataupun Uthman Bin Affan yang tergolong dari kaum bangsawan itu, sahabat Abdullah Bin Mas’ud ini berasal dari keluarga yang miskin bahkan ia sendiri asalnya adalah seorang pengembala kambing kepunyaan Uqbah Bin Abi Muith. Tetapi setelah menjadi Islam, Abdullah Bin Mas’ud telah berjaya menjadikan dirinya sebagai seorang tokoh sahabat yang terbilang, seorang besar dalam sejarah lslam yang telah menjalani hidup yang penuh kemuliaan dan kesucian. Menurut riwayatnya, ketika beliau masih kanak-kanak lagi, Rasulullah s.a.w. pernah menyatakan kepadanya bahawa ia kelak akan menjadi seorang guru. Dan memanglah benar terbukti di hari kemudiannya, Abdullah Bin Mas’ud telah muncul sebagai seorang guru agama yang cerdas dan bijaksana serta luas pengetahuannya.

Satu daripada keistimewaan sifat peribadi Abdullah Bin Mas’ud setelah ia memeluk Islam ialah keberaniannya memperdengarkan bacaan ayat-.ayat suci Al- Qur’an kepada kaum Quraisy yang masih musyrik walaupun perbuatannya itu ternyata membahayakan keselamatan dirinya. Para sahabat mencegahnya dari melakukan perbuatan yang nekat itu kerana bimbangkan keselamatannya. Apatah lagi bila memikirkan dirinya yang bukan berasal dari keluarga yang besar ataupun kaya. Namun kebimbangan sahabat-sahabatnya itu tidak sedikit dipedulikannya.
Ternyata pada suatu hari tatkala beliau sedang membaca­kan ayat-ayat suci Al-Qur’an dengan lantangnya di hadapan orang-orang kafir Quraisy, beliau kesudahannya telah di­ keroyok lalu dipukul oleh orang-orang Quraisy itu hingga melukai bahagian muka dan mulutnya. Apakala Abdullah Bin Mas’ud kembali kepada sahabat-sahabatnya serta melaporkan apa yang telah terjadi, para sahabat mengatakan, "Inilah yang kami khuatirkan dulunya dan sekarang telah benar terjadi." Mendengar kata-kata sahabatnya itu Abdullah lalu berkata,”Kalau saudara-saudaraku kehendaki akan saya mendatangi mereka itu lagi untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah." Demikian keteguhan pendirian Abdullah Bin Mas’ud serta kuatan imannya dalam Islam.

Abdullah Bin Mas’ud juga adalah salah seorang daripada penulis wahyu Rasulullah s.a.w. Bahkan beliau pernah mengatakan bahawa beliau telah mengambil langsung Al-Quran daripada Rasulullah s.a.w. tidak kurang dari 70 buah surah. Selain daripada itu tidak seorang pun yang dapat menandinginya dalam soal tersebut dan Rasulullah s.a.w. telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menyebar­kan Al-Quran tersebut. Bahkan Rasulullah s.a.w. sendiri pernah suatu ketika bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dari empat orang", dan salah seorang daripadanya ialah Abdullah Bin Mas’ud.

Sungguh beliau telah memperoleh penghormatan di sisi baginda Rasul bukan sahaja kerana darjat keimanannya tetapi juga kerana kecerdasannya dalam ilmu Al-Quran dan Hadith serta hidupnya yang penuh soleh dan taqwa. Hubungannya dengan Rasulullah s.a. w. adalah begitu erat sekali hinggakan Abu Musa pernah menyatakan, "Saya sering melihat Nabi s.a.w. dan tidaklah aku lihat di sampingnya kecuali Ibnu Mas’ud yang telah masuk dalam keluarga Nabi."

Rasulullah s.a.w. sangat mencintai Abdullah Bin Mas’ud dan dialah satu-satunya sahabat besar yang diberi izin keluar­ masuk rumah Rasulullah s.a.w. Selain menjadi sahabat Rasul­ullah s.a.w. yang akrab, beliau juga salah seorang pembantu dan murid baginda. Beliaulah yang selalu mengikuti Rasul­ullah s.a.w. pergi dan mengurus terompah beliau, mengurus kain basahan di waktu Rasulullah s.a.w. mandi dan meb­angunkan baginda sewaktu sedang tidur pada waktu-waktu yang ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. sendiri.

Maka yang demikian tidak hairanlah besarnya kecintaan serta kepercayaan Rasulullah s.a.w. terhadap dirinya. Sebagai menunjukkan besarnya kepercayaan baginda terhadap Abdullah Mas’ud dapat dilihat dari suatu sabda baginda di mana Rasulullah s.a.w, diberitakan bersabda, "Saya reIa kepada ummatku apa-apa yang disukai oleh Ibnu Mas’ud dan saya marah kepada ummatku apa-apa yang dimarahi olehnya.” Pada suatu ketika yang lain pula baginda bersabda lagi, "Jika sekiranya aku hendak melantik seorang bagi memegang sesuatu tugas tanpa berunding dengan kaum Muslimin yang lain maka pastilah yang aku angkat itu ialah Abdullah Bin Mas’ud."

Pernah diriwayatkan bahawa pada satu hari Abdullah Bin Mas’ud telah memanjat pokok kerana hendak mengambil buahnya untuk Rasulullah s.a.w. Melihat keadaannya memanjat itu menyebabkan para sahabat tertawa kerana geli hati mereka. Ketika itu bersabdalah Rasulullah s.a.w "Apakah kamu sekalian mentertawakan betis Ibnu Mas’ud yang lebih berat timbangannya di sisi Allah s.w.t. dari berat Gunung Uhud?"

Sebagai seorang mukmin yang ulung Ibnu Mas’ud telah menyertai Rasulullah s.a.w. dalam berbagai peristiwa besar yang terjadi di zaman baginda. Beliau ikut hijrah ke Madinah bahkan menyertai Rasulullah s.a.w. dalam semua peperangan yang disertai baginda seperti Perang Badar, Uhud, Khandak dan lain-lain lagi. Abdullah Bin Mas’ud yang tidak dianggap segigih seperti Saiyidina Ali Bin Abu Talib r.a. atau Khalid Bin Wahid, telah berjaya membunuh Abu Jahal, musuh Islam yang terkenal itu dalam Perang Badar. Tatkala beliau menyatakan berita gembira itu kepada Rasulullah s.a.w. maka baginda lantas bersabda, "Demi Allah, yang tidak ada Tuhan kecuali la, apakah benar engkau telah membunuh Abu Jahal?” Maka jawabnya, "Ya, sungguh benar." Sungguh gembira.sekali Rasulullah s.a.w. apakala didapatinya memang benar bahawa Abdullah Bin Mas’ud telah membunuh musuh Islam yang zalim itu.

Tatkala melihat tubuh Abu Jahal yang telah kaku itu Rasulullah s.a.w. pun bersabda, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghina engkau hai Abu Jahal di dunia ini. Engkau adalah merupakan Fir’aun dari ummat ini." Kemudian setelah habis berkata-kata itu Rasulullah s.a.w. pun menyerahkan pedang Abu Jahal kepada orang yang mem­bunuhnya iaitu Abdullah Bin Mas’ud.

Setelah Rasulullah s.a.w. wafat dan pucuk pemerintahan ummat jatuh ke tangan Saiyidina Abu Bakar AI Siddiq dan kemudiannya ke tangan Saiyidina Umar Al Khattab r.a., Abdullah Bin Mas’ud telah memperoleh penghormatan se­bagaimana yang dinikmatinya di zaman Rasul. Ketika Saiyi­dlna Umar Al Khattab r.a. akan mengangkat seorang guru agama untuk daerah Kufah yang akan memberikan pelajaran-pelajaran agama kepada penduduknya, baginda telah menunjuk Abdullah Bin Mas’ud.

Apabila Saiyidina Uthman Bin Affan r.a. menjadi Khalifah, Abdullah Bin Mas’ud masih tetap tinggal di Kufah sebagai ahli membaca Al-Quran dan ahli meriwayatkan Hadith di samping guru agama yang terbilang. Di zaman Saiyidina Uthman r.a. inilah telah berlaku suatu perselisihan faham antara baginda dengan Ibnu Mas’ud berpunca dari tindakan khalifah Uthman r.a. terlupa untuk mendudukkan Ibnu Mns’ud sebagai salah seorang anggota panitia mengumpulkan naskah-naskah Al-Quran. Perkara itu hampir-hampir telah di­pergunakan oleh musuh-musuh.


0 komentar:

Posting Komentar

ترك التعليق